Opći uvjeti prodaje i isporuke

 


Opći uvjeti prodaje i isporuke društva Metali i Staklo d.o.o. Zagreb (MiS OUPI 06-2022)


I. Predmet Općih uvjeta
1. Ovim Općim uvjetima prodaje i isporuke društva Metali i Staklo d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između društva Metali i Staklo d.o.o. Zagreb, Majstorska 1E (u daljnjem tekstu: MiS) kao pružatelja usluge izrade, prodaje i ugradnje robe iz svog prodajnog i proizvodnog asortimana te kupaca i poslovnih partnera koji proizvode kupuju bez namjere mijenjanja oblika, svojstava i/ili stanja isporučenog/izvedenog proizvoda/usluge (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno: Naručitelj) s druge strane.
2. Na sve međusobne odnose MiS-a i Naručitelja, koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima, primjenjivat će se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

II. Pristup informacijama
MiS se obvezuje da će Naručitelju biti na raspolaganju:
– podaci o identitetu MiS-a (ime i mjesto obavljanja poslovne djelatnosti te matični broj);
– podaci o kontaktima, koji Naručitelju omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s MiS-om (e-mail adresa, telefon);
– informacije o bitnim karakteristikama proizvoda, odnosno uslugama iz prodajnog i proizvodnog asortimana;
– informacije o dostupnosti proizvoda odnosno usluga;
– način i uvjeti izvršenja usluga;
– informacije o načinu plaćanja;
– informacije u pogledu zaštite osobnih podataka (dostupne na internet stranici www.metalistaklo.hr).

 

III. Definicije
1. Ugovor predstavlja suglasnost volje ugovornih strana o predmetu i/ili usluzi koje MiS prodaje odnosno pruža, uključujući i suglasnost u pogledu cijene izvedbe, garantnih rokova, rokova izvedbe, uvjeta plaćanja i svih drugih bitnih sastojaka ugovora, a sklopljen je putem ponude MiS-a koju Naručitelj prihvati.
2. Potrošač – svaka fizička osoba, Naručitelj, koja to svojstvo ima temeljem važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

 

IV. Ponuda/Ugovor
1. Ponuda MiS-a je pisani prijedlog – dokument oznake sukladno internoj nomenkalturi tvrtke MiS, uključujući i ponudu učinjenu putem elektroničke pošte, za sklapanje ugovora, poslan određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora, dan na poslovnom papiru MiS-a i potpisan od strane ovlaštene osobe MiS-a te ovjeren pečatom, odnosno, ako je ponuda dana u elektroničkom obliku, važeća je bez potpisa i pečata.
2. Sve ponude učinjene prema Naručitelju moraju biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, a uvjeti Naručitelja koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima poslovanja ne primjenjuju se, osim ako MiS na to izričito pristane u pisanom obliku. Jednom dani pristanak odnosi se samo na pravni posao za koji je dan.
3. Ponuda je prihvaćena kad na poslovnom računu MiS-a bude zaprimljen novac uplaćen od strane Naručitelja na ime predujma odnosno kada MiS primi izjavu Naručitelja da prihvaća ponudu. Naručitelj svoj pristanak na ponudu MiS-a u svakom slučaju daje u pisanom obliku i to potpisom od strane Naručitelja odnosno ovlaštene osobe Naručitelja i ovjerom pečatom na ponudi MiS-a. Naručitelj mora tako potpisanu ponudu/ugovor dostaviti na adresu MiS-a u izvorniku.
4. Ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 3 i 4 ovog članka, ne teku bilo kakvi rokovi, a koji uključuju, ali se ne ograničavaju na rokove proizvodnje i/ili ugradnje niti se mogu poduzimati radnje vezane uz projekt (npr. zrada sepcifikacija i tehničkih crteža, narudžba materijala i/ili proizvodnja).
5. Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ovog članka, a u slučaju potrebe za hitnom isporukom, ovjeren račun MiS-a od strane Naručitelja (potpis odnosno potpis odgovorne osobe i pečat) može poslužiti kao temelj za početak procesa izvedbe projekta.
6. Prihvatom ponude Naručitelj prihvaća i ove Opće uvjete te odustaje od vlastitih uvjeta koji su s istima u suprotnosti.
7. MiS će u svakoj ponudi navesti rok u kojem je vezan svojom ponudom (tzv. opcija ponude) te je isti vezan ponudom samo do isteka roka naznačenog u ponudi. Ako MiS u ponudi nije naveo rok kojim je vezan svojom ponudom, smatra se da je rok valjanosti ponude 15 dana od datuma navedenog na ponudi, s tim da MiS u pisanom obliku, uključujući i elektronički oblik, može isti produljiti.
8. Usmeni dogovori, kao i oni putem telefona, telefaksa i elektroničke pošte (izuzev email adresa koje su stranke ugovorile za službenu korespondenciju),obvezujući su za MiS samo ako ih potvrdi pisanim putem.
9. Prigovori vezani uz sadržaj ponude i eventualni dopunski zahtjevi moraju biti istaknuti u pisanom obliku bez odgode.
10. Nesporno je da radovi koji se izvode i materijali koji se koriste prilikom izvođenja ugovorenih radova predstavljaju specijalne zahtjeve Naručitelja te se materijali i roba koje će MiS naručiti, proizvesti i/ili ugraditi ne mogu iskoristiti za bilo što drugo osim za ugovorene radove.
11. Naručitelj se obvezuje angažirati stručnu osobu koja će odobriti i ovjeriti sve bitne i neophodne Tehničke detalje potrebne za izvedbu ugovorenih radova. Naručitelj je po prihvatu ponude bez odgode dužan pisanim putem obavijestiti MiS o stručnoj osobi koju je angažirao i čije kvalifikacije u potpunosti odgovaraju svrsi angažmana, a ukoliko Naručitelj takvu stručnu osobu ne angažira, preuzima odgovornost u pogledu definiranja Tehničkih detalja izvedbe radova te ne može po tom osnovu isticati nikakve prigovore.
12. Ponuda MiS-a predstavlja interpretaciju svih do tada prikupljenih informacija i dokumenata iz korespondencije s Naručiteljem koja je prethodila izdavanju ponude (ili revizije ponude) te se izdaje Naručitelju odnosno osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Naručitelj je dužan provjeriti sve navode ponude i istaknuti sve eventualne nejasnoće prije prihvata iste. MiS zadržava pravo (eventualne) naknadne naplate dijelova i/ili radova, koje nije bilo moguće predvidjeti i/ili nisu bili precizirani u trenutku sastavljanja ponude. Cijene iskazane u ponudi vrijede samo za ugovaranje cjelokupnog opsega posla iskazanog u ponudi. Eventualne izmjene količina i/ili drugih parametara mogu imati za posljedicu izmjenu jediničnih cijena pojedinih i/li svih pozicija u ponudi. Ako nije drugačije specificirano, ponudom su obuhvaćeni standardni funkcijski dijelovi (npr. način i vrsta zaključavanja) i sistemski-standardni vidljivi okov (npr. model ručke, pragovi, boje okova). Prije prihvata ponude preporuča se izmjena i/ili odabir navedenog po želji Naručitelja, koje izmjene mogu utjecati na konačnu cijenu. Vrata, prozori, rolete i screenovi i ostali standardni proizvodi za zaštitu od sunca (ukoliko su uključeni u ponudu) imaju ograničena dimenzijska i statička svojstva koja se mogu međusobno razlikovati, a posebno ukoliko se neki od ponuđenih proizvoda ugrađuju zajedno (npr. prozor+roleta). Sve takve pojedinosti će MiS i Naručitelj usuglasiti i precizirati prije početka proizvodnje ili naručivanja (u kom slučaju to može imati utjecaj na konačnu cijenu). Ako nije ugovoreno drugačije, u cijenu izvedbe radova uključene su samo pomoćne skele i ljestve.

 

V. Opseg i predmet izvršenja
1. Cijena za pojedinu narudžbu obuhvaća planiranje i tehničku razradu detalja ugradnje i/ili proizvodnje uobičajenih na tržištu za konkretnu vrstu radova odnosno standardna rješenja iz knjige detalja MiS-a. Posebni zahtjevi izvan standarda MiS-a i/ili nepredviđene okolnosti nastale prije sklapanja ugovora ne stvaraju obveze za MiS. 2. U slučaju informativne ponude učinjene bez dolaska na mjesto izvođenja radova, MiS zadržava pravo da dolaskom na mjesto izvođenja radova utvrdi i obračuna moguće dodatne troškove za detalje koji nisu mogli biti predviđeni u trenutku sastavljanja ponude, a Naručitelj ga na iste nije upozorio ranije. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Naručitelj daje izričiti pristanak za dodatna plaćanja do kojih bi došlo po ovom osnovu.
3. Opseg pojedinog posla obuhvaća izvedbu standardnih priključaka na bočne zidove, strop i pod. Izvedba izvan opisanog opsega ili dodatni radovi na priključcima podliježu dodatnoj naplati.
4. Izmjere na mjestu ugradnje izvršit će se nakon prihvata MiS ponude od strane Naručitelja. Naručitelj je dužan omogućiti nesmetan pristup mjestu ugradnje, kao i ukloniti sve prepreke koje bi mogle ometati proces izmjere. Kašnjenja u procesu izmjere mogu rezultirati kašnjenjem procesa proizvodnje i ugradnje. Ukoliko je proces izmjere nemoguće izvršiti u jednoj fazi, odnosno ukoliko se izmjera izvodi u više faza zbog drugih okolnosti na mjestu ugradnje (npr. kašnjenje građevinskih ili drugih vezanih radova, odnosno ako Naručitelj ne osigura nesmetani proces izmjere), dodatne radnje na izmjerama MiS će dodatno naplatiti prema stvarno utrošenim radnim satima i eventualno drugim vezanim troškovima (putovanje, smještaj i sl.).
5. Ukoliko Naručitelj zatraži da se na mjestu ugradnje izvrše određeni preliminarni radovi, usprkos činjenici da objekt (mjesto ugradnje/projekt) u tome trenutku još nema važeću građevinsku dozvolu ili druge potrebne dozvole za gradnju, Naručitelj se obvezuje predujmiti troškove za tako naručene radove.
6. U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, MiS izdaje račun za polog u iznosu cjelokupne vrijednosti naručenih radova koji mora biti plaćen unaprijed. Za iznos uplaćenog pologa umanjit će se cijena ukupno fakturiranih radova na projektu za koji je naknadno dobivena građevinska dozvola odnosno druga odgovarajuća isprava.
7. U slučaju da Naručitelj ne uspije ishoditi građevinsku dozvolu ili drugu odgovarajuću ispravu potrebnu za početak građenja, MiS ima pravo zadržati iznos pologa odnosno iz pologa namiriti trošak za do tada izvedene radove te druge stvarno nastale troškove i štetu koja mu je nastala zbog nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze od strane Naručitelja. MiS će Naručitelju dostaviti troškovnik za sve ovako naplaćene troškove.
8. Proces nabave materijala potrebnog za izvedbu naručenih proizvoda i radova započinje nakon prihvata ponude odnosno pisane ovjere svih potrebnih relevantnih tehničkih dokumenata i obavijesti o relevantnim informacijama (npr. o odgovornim osobama/osobama za korespondenciju, lokaciji, dozvolama i sl.), kao i izvršenih ostalih ugovorenih obveza Naručitelja.
9. Brtvljenje (spojevi sa otvorom) proizvedenih elemenata i ugrađenih proizvoda ograničeno je samo na one izvedene od strane MiS-a, odnosno na područja direktno u doticaju s radovima koje izvodi MiS, ukoliko je isto neophodno i/ili predviđeno ugovorom (ovjerenom dokumentacijom). MiS ne odgovara za brtvljenja, odnosno bilo koje druge spojeve izvan vlastitog opsega radova. Odvodne i dovodne cijevi, kao i H.I. objekta, nisu standardni opseg radova MiS-a te je izvedba istih obveza Naručitelja. 10. Prethodni i nadovezujući radovi neophodni za dovršetak i funkcionalnost izvedenih radova (beton, gips, karton, žbuka, obloge zidova i sl.), kao i instalacije (struja, voda, grijanje), ne ulaze u opseg rada MiS-a. Naručitelj je obvezan izvršiti iste o vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost.
11. MiS ne odgovara za zakašnjenje nastalo zbog toga što mu Naručitelj nije predao materijal, arhitektonsku tehničku dokumentaciju ili druge potrebne podloge i informacije, osigurao pristup ili komunalije na vrijeme, ili zbog toga što je tražio izmjene, ili što mu nije isplatio dužni predujam i uopće za zakašnjenje nastalo ponašanjem Naručitelja. MiS ne odgovora za zakašnjenje nastalo u vezi s točkom 5. ovog članka odnosno kada rok izvedbe radova nije moguće predvidjeti jer je u vrijeme sklapanja ugovora objekat Naručitelja još u planiranju/izgradnji (u kojem trenutku primjerice nije moguće uzeti točne mjere za proizvodnju; MiS u međuvremenu preuzme druge poslove za druge Naručitelje i sl.)
12. Obveza je Naručitelja o svom trošku osigurati nesmetan pristup mjestu ugradnje za vrijeme trajanja radova te prostor za odlaganje i skladištenje materijala, proizvoda i opreme. Utrošak vode, struje i druge energije za vrijeme izvođenja radova, trošak organizacije mjesta ugradnje (priključci, čuvarska služba, toaleti) u cijelosti su obveza, trošak i odgovornost Naručitelja. Naručitelj nema pravo zaračunavati MiS-u bilo kakve troškove s osnove troškova mjesta ugradnje. Obveza je Naručitelja osigurati da MiS ima pravo povremenog korištenja svih zajedničkih tehničkih resursa na mjestu ugradnje koje je dužan osigurati glavni izvoditelj (kao npr. skela, kranska dizalica i sl.). Naručitelj će osigurati radnicima MiS-a i pravo korištenja sanitarija na mjestu ugradnje.
13. Za početak i provođenje ugovorenih radova u ugovorenim rokovima posebice moraju biti ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti: 1.) da su stečeni svi neophodni tehnološki uvjeti za početak predmetnih radova (MiS službeno uveden u mjesto ugradnje pismenim putem; mjesto ugradnje otvoreno za rad, bez sezonskih ili drugih vrsta zabrana radova; izvedeni svi otvori u kojima se ugrađuju pozicije ili od strane Naručitelja unaprijed ovjerene sve bitne dimenzije i karakteristike otvora temeljem kojih će započeti proizvodnja pozicija), 2.) od odgovorne strane Naručitelja uredno ovjereni (potpisani od odgovornih osoba) svi bitni i neophodni Tehnički detalji za izvedbu (proizvodnju i montažu) potkonstrukcije elemenata i drugih zavisnih radova prema tehnologiji MiS-a, 3.) uplaćene sve financijske obveze na način i u rokovima sukladno ugovoru i Općim uvjetima.
14. Za vrijeme izvođenja radova MiS vodi građevinski dnevnik u koji se upisuju svi podaci o izvođenju pojedinih radova te po potrebi, dogovoru ili vlastitoj procjeni i građevinsku knjigu koja služi za obračun ugovorenih odnosno izvedenih radova. Građevinski dnevnik se dostavlja odgovornoj osobi Naručitelja na kontrolu i potpis (ovjeru) svakodnevno. U slučaju neopravdanog neispunjavanja iste obveze smatrat će se da Naručitelj nema primjedbi na izvedene radove, dok je Izvoditelj u tom slučaju ovlašten zaustaviti ugovorene radove, a trošak zastoja i promjene u rokovima isključivo su tada odgovornost Naručitelja.

 

VI. Važeće smjernice za aluminijske i staklene površine
1. Sve važeće smjernice dobavljača, proizvođača i/ili izvršitelja usluge površinske zaštite aluminijskih površina u graditeljstvu, u smislu vizualnih efekata na tretiranim površinama obvezuju MiS i Naručitelja. Te smjernice predstavljaju standard za ocjenu kvalitete vizualnih efekata na površini aluminijskih tretiranih proizvoda (ploha). Sukladno tome, moguća su odstupanja u nijansama boje, a u zavisnosti od vrste tretmana površine. Nije moguće jamstvo ujednačenosti boje na svim površinama. Kod procjene kvalitete boje površine presudna je propisno provedena vizualna procjena. Procjena se provodi pri difuznom danjem svjetlu s udaljenosti od pet metara za sve vanjske površine, odnosno s udaljenosti od tri metra za površine u interijeru gledajući pod pravim kutom od 90º (devedeset stupnjeva) na predmetnu površinu.
2. Sve važeće smjernice dobavljača, proizvođača i/ili izvršitelja usluge proizvodnje stakla i manipulatora staklom u graditeljstvu, u smislu vizualnih efekata na staklenim površinama, obvezuju MiS i Naručitelja. Te smjernice predstavljaju standard za ocjenu kvalitete vizualnih efekata na površini staklenih ploha. Procjena se provodi s udaljenosti od najmanje tri metra pod pravim kutom od 90º (devedeset stupnjeva) na promatranu površinu pri difuznom danjem svjetlu bez direktnog sunčevog zračenja i bez prisutnih alternativnih i umjetnih izvora svjetla. Moguće neujednačenosti koje bi eventualno mogle biti uočene s udaljenosti manje od gore navedene ne smatraju se manom i iste nisu razlog mogućih prigovora kvalitete izvedenih radova.
3. Ne preporučuje se ugradnja float stakla na prometnim površinama zbog opasnosti od loma. Laminirana sigurnosna stakla (LSG), odnosno dva staklena panela zalijepljena (laminirana) jednostrukim ili višestrukim prozirnim izdržljivim prozirnim ili neprozirnim filmom, nude optimalnu sigurnost za upotrebu vani i/ili u interijeru zbog činjenice da se pri lomu staklo ne raspršuje već ostaje zalijepljeno na filmu te tako eliminira opasnost od prolaska i/ili pada. Takvo staklo također pruža solidnu zaštitu od provale budući da je isto teško probojno. Staklo općenito može biti problematično pri termičkom opterećenju u ograničenom opsegu. U takvim slučajevima potrebno je ugraditi zasjenjenje stakla (grilje, rolete, brisoleji…) kako bi se spriječila pojava termopukotina (lom/pucanje stakla uslijed termičkog utjecaja). Termo-pukotine se javljaju kao posljedica neravnomjernog zagrijavanja stakla uslijed izravnog izlaganja suncu. Staklo se neravnomjerno širi pa se pojavljuju naprezanja koja prelaze dozvoljene vrijednosti. Ova oštećenja nastaju uslijed visoke i neravnomjerne izloženosti stakla direktnom sunčevom zračenju kao npr. u slučaju da je dio površine stakla zasjenjen, a dio nije ili kada se više ostakljenih kliznih krila nalaze jedno iza drugoga pa se stakla između dva krila pojačano zagrijavaju.
4. Opisano u prethodnim stavcima se mora uzeti u obzir prilikom faze projektiranja te dogovaranja detalja izvedbe kako bi se izbjegla mogućnost grešaka uzrokovanih nestručnom primjenom zaštitnih folija.
5. Kaljeno sigurnosno staklo (TSG) omogućava odgovarajuću zaštitu od termopukotina stakla. Kaljenje stakla je proces termičke obrade nakon rezanja kako bi staklo postalo otporno na temperaturno uzrokovana naprezanja. Osim otpornosti temperaturi, TSG je i sigurnosno staklo u smislu karakterističnog lomljenja u sitne komade (mrvljenja) u slučaju pucanja tako da ne može doći do ozbiljnijih ozljeda, ali nije sigurnosno u smislu protuprovalnosti. Pri termičkoj obradi stakla moguća je pojava tzv. „prljanja“ stakla (mrlje i pruge) ili promjena u smislu loma svjetlosti na staklu. U načelu, kod zatamnjenih stakala navedene pojave su rijetkost, dok se u slučaju nastanka opisanih pojava kod prozirnih stakala iste ne smatraju manom i nisu razlog mogućih prigovora kvalitete izvedenih radova.
6. MiS je isključen od odgovornosti za nastanak u prethodnim stavcima opisanih pojava na staklu povezanih sa samim procesom proizvodnje stakla.
7. MiS ne odgovara za nastanak u prethodnim stavcima opisanih pojava, ukoliko su iste rezultat Naručiteljevog izbora stakla, a koji izbor nije u skladu s gore opisanim smjernicama. Navedeno se smatra pravodobnim i valjanim upozorenjem Naručitelju u pogledu nastanka eventualne štete radi nepridržavanja opisanih smjernica.
8. Smjernice odnosno savjeti MiS-a navedeni u ovom članku (VI), kao i svi ostali savjeti MiS-a u pogledu izvedbe radova, ne mogu biti razlog za prigovor kvalitete izvedenih radova odnosno MiS neće biti odgovoran za eventualne nedostatke/propast stvari, koji bi bili posljedica savjeta danih od strane MiS-a, obzirom je Naručitelj dužan sa svoje strane angažirati stručnu osobu koja će potpisom izvedbene dokumentacije potvrditi izbor materijala i predviđeni način izvedbe naručenih radova, a na koji način Naručitelj preuzima odgovornost u pogledu izbora materijala i predviđenog načina izvedbe radova (koji sukladno zahtjevima Naručitelja mogu biti i protivni smjernicama MiS-a). Naručitelj je po prihvatu ponude bez odgode dužan pisanim putem obavijestiti MiS o stručnoj osobi koju je angažirao i čije kvalifikacije u potpunosti odgovaraju svrsi angažmana, a ukoliko Naručitelj takvu stručnu osobu ne angažira, preuzima odgovornost u pogledu izbora materijala i predviđenog načina izvedbe radova.

 

VII. Naknadne izmjene naručenih radova
1. Naknadne izmjene naručenih radova obvezivat će MiS, ako je na iste pristao u pisanom obliku.
2. Naknadna izmjena naručenih radova moguća je samo ako je pisanim putem zatražena prije samog početka proizvodnje.
3. Ako Naručitelj izmijeni naručene radove u razdoblju nakon početka proizvodnje, ako je isto moguće, snosit će cjelokupan trošak tražene izmjene.
4. U slučaju naknadnih izmjena naručenih radova od strane Naručitelja, MiS može produljiti rok za isporuku odnosno ugradnju proizvoda za razumno vrijeme u ovisnosti od konkretnog slučaja te ne može odgovarati za zakašnjenje izazvano naknadnim izmjenama od strane Naručitelja.

VIII. Cijene
1. Cijene navedene u ponudi vrijede samo za onu robu koja je predmet ponude i samo u roku u kojem je MiS vezan svojom ponudom, osim ako MiS sukladno članku 4. ne produlji taj rok.
2. Ukoliko dođe do kašnjenja s izvedbom radova ili dostavom iz razloga na strani Naručitelja, MiS ima pravo odmah naplatiti cjelokupan iznos cijene neovisno o ugovorenim rokovima plaćanja, kao i obračunati sve dodatne troškove koji bi mu nastali radi kašnjenja s izvedbom/dostavom.
3. MiS može naplatiti veću cijenu od cijene navedene u ponudi kada se troškovi MiSa prilikom izrade, ugradnje odnosno isporuke proizvoda Naručitelju povećaju iz razloga na strani Naručitelja koji uključuju, ali se ne ograničavaju na naknadne izmjene narudžbe i propust Naručitelja da dostavi sve potrebne informacije. Ako bi ugovorena cijena morala biti znatno povećana, Naručitelj može raskinuti ugovor, ali je dužan isplatiti MiS-u odgovarajući dio cijene za do tada izvedene radove, naknadu za učinjene nužne troškove te naknadu štete radi raskida ugovora.
4. Paritet i način isporuke definira se u ponudi MiS.
5. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Naručitelj daje izričiti pristanak za dodatna plaćanja do kojih bi došlo sukladno ovom članku.
6. Cijene su istaknute u valuti EUR (Euro) ili HRK (Hrvatska kuna), ovisno o zakonskim odredbama u vrijeme isticanja cijene.
7. Valuta plaćanja je HRK (Hrvatska kuna) odnosno (EUR), ukoliko stranke ne ugovore drugačije, dok će se PDV dodatno obračunavati po primjenjivoj stopi.
8. Ukoliko je ugovorena cijena izražena u HRK, ista se veže uz srednji tečaj EUR poslovne banke MiS-a na dan izdavanja ponude. Ako bi prilikom izdavanja računa došlo do promjene navedenog tečaja na način da bi cijena u HRK bila manja za više od 1,0% ugovorene cijene, MiS je ovlašten na odgovarajući način uskladiti ugovorenu cijenu i za isto teretiti Naručitelja.

 

IX. Dostava robe i rok izvedbe ugovorenih radova
1. Dostava se sastoji od dostave robe ili pokušaja dostave robe na ugovorenu adresu dostave, odnosno ukoliko Naručitelj dolazi MiS-u po robu, preuzimanjem robe od strane Naručitelja ili njegovog dostavljača. Kada mjesto dostave i predaje nije specificirano, roba se predaje u mjestu u kojem MiS ima sjedište u trenutku sklapanja ugovora. Kada je prema ugovoru potrebno izvršiti prijevoz, dostava Naručitelju je izvršena uručenjem stvari prijevozniku. Točno vrijeme i mjesto dostave stranke mogu ugovoriti i naknadno po završetku ugovorenih radova.
2. MiS nije odgovoran za zakašnjenje s izvedbom radova odnosno dostavom robe, ukoliko je do zakašnjenja došlo zbog razloga na koje nije mogao utjecati ili zbog razloga na strani Naručitelja. MiS-u pripadaju i sva prava iz članka 8. stavka 2. Općih uvjeta. Razlozima na koje MiS nije mogao utjecati smatraju se primjerice i bolest/ozljeda/smrt/drugi osobni razlozi na strani osoba ključnih za provedbu ugovorenih radova (voditelj radova/projekta, glavni inženjer i dr.), kašnjenja na strani dobavljača, elementarne nepogode, akata nadležnih tijela, kontinuiranih dužih vremenski nepovoljnih razdoblja.
3. Dostavom robe Naručitelju rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Naručitelja. Ako dostava robe nije izvršena zbog razloga na strani Naručitelja, rizik prelazi na Naručitelja u trenutku kada je trebalo izvršiti dostavu.
4. Ugovoreni rokovi izvedbe ugovorenih radova odnosno dostave robe nisu striktno obvezujući, već predstavljaju očekivani datum izvedbe/dostave na mjesto ugradnje. Proces dostave započinje najranije danom ovjere sve potrebne tehničke dokumentacije za proizvodnju i ugradnju naručenih proizvoda i komercijalnih uvjeta. Bilo kakvi rokovi iskazani izvan ugovora samo su informativne naravi te nisu obvezujući za MiS.
5. Kvaliteta i brzina izvedbe ugovorenih radova odnosno dostave robe u ovisnosti je od brzog prihvata, kao i ovjere potrebne dokumentacije za proizvodnju i ugradnju koja je dostavljena Naručitelju, pravovremenog osiguranja svih potrebnih dozvola, pripremnih i prethodnih radova te ispunjavanja svih ugovorenih obveza od strane Naručitelja, uključujući i plaćanja ugovorene cijene. Ako ove pretpostavke nisu ispunjene, rokovi dostave mogu biti produženi za razuman period i u skladu s knjigom narudžbi MiS-a.
6. MiS može vršiti parcijalne i/ili fazne dostave, ako nije drugačije ugovoreno.
7. Primjedbe Naručitelja za nadoknadu troškova zbog kašnjenja u izvedbi/dostavi ograničene su na slučajeve namjere ili krajnje nepažnje na strani MiS-a. Iznos naknade ograničen je na iznos pojedine narudžbe ili dijela narudžbe na koji se kašnjenje odnosi.
8. Troškovi testiranja, izrade uzoraka, ishođenje dodatnih certifikata, kao i eventualne dodatne provjere dostavljenih atesta i certifikata koje bi zahtijevao Naručitelj, isključivo su trošak Naručitelja.
9. Ukoliko su na strani Naručitelja razlozi koji uzrokuju odgodu ugovorenog datuma dostave, MiS ima pravo potraživati plaćanje ukupnog opsega dovršenih radova na ugovoreni datum dostave i to bez obzira je li ugovoren novi datum dostave. Mis ima pravo obračunati i druge troškove koji bi mu nastali zbog kašnjenja s dostavom iz razloga na strani Naručitelja (troškove skladištenja i dr.).
10. U slučaju iz stavka 9. ovog članka, dostava na mjesto ugradnje izvršit će se nakon uplate tako dospjelih potraživanja.
11. Ukoliko je roba uskladištena kod MiS-a na zahtjev Naručitelja ili iz bilo kojeg razloga na strani Naručitelja, datum skladištenja smatra se danom dostave, a MiS je ovlašten Naručitelju zaračunati troškove skladištenja robe prema važećim tržišnim cijenama.
12. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Naručitelj daje izričiti pristanak za dodatna plaćanja do kojih bi došlo sukladno ovom članku (IX).

 

X. Raskid ugovora
1. Naručitelj i MiS imaju pravo na raskid ugovora u slučajevima kada je to posebno predviđeno ovim Općim uvjetima, kao i u slučajevima i na način predviđen pozitivnim propisima koji se primjenjuju na njihov ugovorni odnos.
2. Naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora te povrat isporučene robe iz razloga što je proizvod izrađivan sukladno specifikaciji Naručitelja, odnosno istom je jasno prilagođen, osim u zakonom propisanim razlozima.
3. Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor, ako Izvoditelj i nakon pisanog zahtjeva Naručitelja izvršava obveze suprotno Ugovoru, njegovim sastavnim dijelovima ili zakonskim propisima, odnosno ako ne izvršava ugovorene obveze i/ili ih neuredno izvršava unatoč što je pisanim putem od Naručitelja argumentirano upozoren.

 

XI. Primopredaja izvedenih radova
1. Ako drugačije nije ugovoreno, primopredaja radova vrši se odmah po završetku ugovorenih radova ili dijela radova (isporuka u fazama). MiS pisanim putem poziva Naručitelja na primopredaju i određuje dan primopredaje. Primopredajnim zapisnikom Naručitelj potvrđuje pravilno izvršenje radova po narudžbi/ugovoru, odnosno iznosi eventualne primjedbe. Ukoliko Naručitelj nije u mogućnosti pristupiti i/ili ovjeriti primopredajni zapisnik na dan primopredaje, izvedeni radovi smatraju se pravilno izvedenim te bez primjedbi, ako ih Naručitelj ne iznese najkasnije u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od dana primopredaje. Danom primopredaje, neovisno o tome je li Naručitelj istome prisustvovao, eventualni ostatak ugovorene cijene dospijeva na naplatu u skladu s ugovorenim uvjetima. MiS će Naručitelju koji nije prisustvovao primopredaji dostaviti primjerak primopredajnog zapisnika. Otklanjanje eventualnih nedostataka ne može biti uzrok neispunjavanju ugovornih obveza Naručitelja u odnosu na plaćanje.
2. MiS ima pravo vršiti i parcijalne primopredaje u slučaju vanjskih utjecaja (npr. kašnjenja drugih radova ili dokumentacije) ili u slučaju izvođenja radova u više faza.
3. MiS ne odgovara za oštećenja na svojim proizvodima na mjestu ugradnje, a koje je uzrokovao Naručitelj i/ili treća osoba prisutna na mjestu ugradnje. Naručitelj je dužan osigurati kvalitetno provođenje radova na mjestu ugradnje, a svi dodatni troškovi koji bi nastali krivnjom treće osobe isključiva su obveza Naručitelja.
4. MiS je dužan prisustvovati samo na sastancima koji su bitni za izvršenje njihova opsega posla.
5. Ako je primopredaja ugovorena na način da je isporučenu robu potrebno pustiti u funkciju, dati Naručitelju upute za korištenje te obaviti obuku za rukovanje isporučenom robom, MiS ima pravo na nadoknadu svih dodatnih troškova koji bi mu nastali povodom navedenog (primjerice troškovi puta i vremena, ovisno o broju dolazaka i sl.). Navedeno vrijedi i ako bi, iz razloga na strani Naručitelja, MiS morao ponoviti primopredaju.
6. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Naručitelj daje izričiti pristanak za dodatna plaćanja do kojih bi došlo sukladno ovom članku.

 

XII. Ambalaža i pakiranje proizvoda
1. Ambalaža i pakiranje proizvoda za transport isključiv je odabir MiS-a.
2. Palete, nosači, držači i svi ostali elementi paketa ostaju u vlasništvu MiS-a te je Naručitelj dužan iste bez odgode vratiti MiS-u. Istima treba manipulirati s pažnjom te ih se ne može koristiti za druge svrhe osim za robu koja je isporučena.
3. U slučaju nemogućnosti povrata predmeta opisanih u stavku 2. ovog članka iz razloga na strani Naručitelja, Naručitelj je obvezan snositi trošak istih bez odgode.
XIII. Uvjeti plaćanja
1. Naručitelj je dužan, ako nije drugačije ugovoreno, u roku od najviše 30 dana od dana izdavanja računa MiS-u isplatiti ugovorenu cijenu u cijelosti.
2. Naručitelj je dužan isplatiti ugovorenu cijenu u vrijeme i na mjestu odnosno na način određen u ponudi odnosno ugovoru i ovim Općim uvjetima. Ako nije drugačije ugovoreno, Naručitelj je prije dostave/ugradnje naručenih proizvoda dužan platiti MiSu ukupan iznos cijene za ugovorene radove, a navedeno vrijedi i u slučaju ugovorene parcijalne dostave/ugradnje.
3. MiS ima pravo zaračunati i naplatiti Naručitelju zatezne kamate na sve dospjele, a neplaćene iznose od datuma dospijeća do naplate prema važećoj kamatnoj stopi.
4. Prihvatom ovih Općih uvjeta Naručitelj se odriče prava na jednostrano smanjenje cijene u slučajevima postojanja mogućeg protupotraživanja prema MiS-u, bez obzira na osnovu nastanka istog.
5. Ukoliko Naručitelj ne isplati ugovorenu cijenu na dan dospijeća, MiS ima pravo odgoditi dostavu robe ili izvršenje usluga i pozvati Naručitelja na ispunjenje obveze ili raskinuti ugovor, u kojem slučaju ima i pravo na naknadu štete.
6. Pridržaj prava vlasništva robe ne isključuje pravo MiS-a da potraživanje prema Naručitelju ostvari prisilnim putem.
7. MiS može odustati od cijele ili dijela narudžbe ukoliko Naručitelj ne ispuni dospjela potraživanja u odnosu na ugovoreni posao ili na bilo koji način ometa MiS u izvedbi ugovorenih radova na način da krši odredbe ugovora odnosno može raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.
8. U slučaju zakašnjenja Naručitelja s ispunjenjem dospjelih potraživanja, MiS može zatražiti instrument osiguranja potraživanja te je Naručitelj dužan bez odgode dostaviti zatraženo sredstvo osiguranja.
9. Plaćanje se smatra izvršenim kada je uplata vidljiva na poslovnom računu MiS-a.
10. Kada je Naručitelj ujedno i potrošač, plaćanje se smatra izvršenim kada pružatelj platne usluge primi nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje platni promet.

 

XIV. Zadržana prava
1. Uzorci, brošure i druge informacije dobivene iz promotivnih materijala ne obvezuju MiS te služe isključivo kao sredstvo opisa kako bi se mogao steći dojam o pojedinom proizvodu ili robi.
2. Pozivanje na tehničke standarde služi isključivo za opisivanje performansi i mogućnosti proizvoda, a ne kao opis jamstvenih obilježja.
3. MiS može napraviti potrebne promjene u dizajnu, izmjene proizvoda ili izmjene u procesu implementacije, kao i promjene u izboru materijala i oblika proizvoda koje neće umanjiti njegovu učinkovitost, ukoliko one predstavljaju tehnološko unapređenje i u većoj mjeri ne utječu na Naručitelja.
4. Savjeti koje bi MiS dao Naručitelju neobvezatni su za bilo koju od strana.
5. Informacije i podaci koji se odnose na prikladnost, primjenu ili korisnost proizvoda, kalkulacije, nacrti, skice i sl. koji se tiču uklapanja, dizajna, razmještaja, procesiranja, završnih radova, montaže, statike, troškovnika i pomoći pri izračunima cijene građenja ne obvezuju MiS.

 

XV. Odgovornost za nedostatke
1. Naručitelj je obvezan pregledati proizvod i obavijestiti MiS o eventualnim nedostacima bez odgode, a najkasnije u ugovorenim odnosno zakonom predviđenim rokovima, inače gubi prava koja bi mu po toj osnovi mogla pripadati.
2. Nakon primopredaje robe, MiS ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti uobičajenim pregledom, a o kojima ga Naručitelj nije obavijestio najkasnije u roku određenom u članku 11. Općih uvjeta. Ako se kasnije pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručitelj se na isti može pozvati, ako o istome obavijesti MiS bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana od njegova otkrivanja. Međutim, istekom dviju godina od primitka obavljenog posla, Naručitelj se više ne može pozivati na nedostatke.
3. Ukoliko isporučena roba ima nedostatke o kojima je Naručitelj pisanim putem izvijestio MiS u za to zakonom predviđenom roku, MiS će nedostatak ukloniti u razumnom roku.
4. U onoj mjeri u kojoj je odgovornost MiS-a isključena ili ograničena, isključivost i/ili ograničenje se primjenjuje i na radnike MiS-a.
5. MiS ne odgovara za nedostatke na proizvodu, ako se proizvod održava ili koristi na bilo koji drugi način osim sukladno uputama MiS-a, odnosno ukoliko do nedostatka dođe uslijed više sile ili nemarnog odnosa Naručitelja prema proizvodu, kao i u situacijama kad je proizvod modificiran na bilo koji način ili ako je Naručitelj vršio popravak proizvoda u servisu koji nije ovlašten od strane MiS-a ili ako nedostatak proizlazi iz bilo kojeg uzroka ili okolnosti na koje MiS nije mogao utjecati.
6. U slučaju postojanja nedostataka, MiS se oslanja na istinitost i točnost specifikacija koje mu je Naručitelj dostavio prije početka radova, a koje specifikacije su pregledane od strane stručnih osoba koje je Naručitelj dužan angažirati, te je u slučaju dostave netočnih podataka od strane Naručitelja isključena odgovornost MiS-a za nedostatak na proizvodu odnosno eventualnu štetu i sve troškove na strani MiS-a koji pri tome nastanu.
7. Ukoliko ugovoreni radovi ne predviđaju i ugradnju proizvoda, MiS ne može biti odgovoran za bilokakve nedostatke vezane uz samu ugradnju, niti ga obvezuju dani savjeti, predloženi tipski detalji ugradnje ili iskustveni podaci.

 

XVI. Jamstvo i jamstveni rok
1. MiS jamči Naručitelju za ispravnost robe u roku od 2 (dvije) godine od dana predaje robe Naručitelju. Zahtjeve s osnova jamstva Naručitelj u razdoblju od 2 (dvije) godine od dana primitka robe može uputiti MiS-u pisanim putem u roku od 7 dana od dana kada je otkrio neispravnost, na način predviđen člankom 19. st. 2. ovih Općih uvjeta. Jamstveni rok počinje teći od dana zapisnički utvrđenog preuzimanja svih odnosno dijela ugovorenih radova (primopredaja u fazama).
2. Jamstvo na konstrukciju i brtvljenje odnosi se na kompletnu konstrukciju izvedenu od strane MiS-a (krov i bočne stranice). MiS je jedini ovlašteni servis koji je ovlašten obavljati godišnji servis proizvoda i izvršavati popravke na proizvodima za vrijeme trajanja jamstvenog roka.
3.MiS jamči dana svojstva za zrakotijesnost prema EN 12207, vodotijesnost prema EN 12208 i otpornost opterećenju vjetrom prema EN 12210 za elemente prozore i vrata isporučenih i ugrađenih od strane MiS-a.
4. MiS jamči Naručitelju za ispravnost površinske zaštite (plastifikacije i eloksaže) proizvoda. Ovo jamstvo uključuje primarno zaštitu od korozije. Efikasnu zaštitu bojanih površina od agresivne okoline (zaštita od povećane koncentracije klora u zraku, blizine obale, kupališta, javnih garaža i sl.) i protiv pukotinske korozije dostupna je samo kao opcija u smislu pred-eloksiranja ili eloksiranja koju je potrebno dodatno specificirati pri narudžbi. Gubitak boje, sjaja i efekt grube površine uređen je smjernicama Qualanod, Qualicoat i GSB koje se primjenjuju za takve slučajeve u smislu klasifikacije grešaka površine.
5. Funkcionalna pouzdanost isporučenih proizvoda i materijala osigurana je samo uz uvjet normalne uporabe odnosno uporabe sukladno uputama MiS-a ili proizvođača te dokumentiranih godišnjih servisa u jamstvenom roku. Godišnje servise obavlja MiS ili druga osoba odobrena od strane MiS-a jednom godišnje u tijeku jamstvenog roka.
6. Pokretni i mehanički dijelovi (okovi) zahtijevaju redovito održavanje. Jamstvo pokriva isključivo zamjenu ili popravak neispravnih dijelova i tek nakon procjene stručne osobe MiS-a u smislu potrebe za održanjem kvalitete proizvoda. Odobreni stručnjak MiS-a ima pravo izvršiti popravak u dva navrata prije razmatranja mogućnosti zamjene dijela u kvaru. Godišnji servisi u jamstvenom roku predmet su dodatne naplate prema važećem cjeniku MiS-a te nisu sadržani u cijeni proizvoda. MiS će Naručitelja upoznati sa sadržajem navedenog cjenika bilo kada na njegov zahtjev, a najkasnije prije izvršenja prvog takvog servisa izdavanjem ponude.
7. U slučaju opravdanosti jamstvenog zahtjeva, MiS se obvezuje popraviti proizvod u razumnom roku, a ako to ne učini, Naručitelj ima pravo zahtijevati da mu umjesto ovog preda ispravan proizvod.
8. Prilikom poziva na jamstvo Naručitelj je dužan predočiti MiS-u originalni račun za predmet jamstva, kao i dokaz o ispunjenju obveze u odnosu na isti.
9. Ukoliko je MiS angažiran na otklanjanju kvara koji nije obuhvaćen jamstvom, može izvođenje radova odbiti ili uz suglasnost Naručitelja potrebne radove naplatiti. U tu svrhu, Mis će Naručitelju ispostaviti ponudu s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak, koju ponudu Naručitelj može prihvatiti pisanim putem ovjerom od strane odgovorne osobe odnosno plaćanjem po ponudi.
10. Rezervni dijelovi ugrađeni u opremu ili uređaje koji nisu pod jamstvom ostaju u vlasništvu MiS-a sve do uplate punog iznosa popravka sukladno stavku 9. ovog članka.
11. Jamstveni rok se produljuje za onoliko koliko je trajao popravak robe, a u slučaju zamjene robe, jamstveni rok počinje teći iznova počevši od izvršene zamjene. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći iznova samo za taj dio.
12. Jamstvo i jamstveni rok za sve ugrađene elektroničke i električne dijelove podliježe uvjetima jamstva proizvođača, koje će MiS dostaviti Naručitelju prilikom dostave proizvoda.
13. Jamstvo i jamstveni rok za staklo podliježe uvjetima jamstva proizvođača, koje će Mis dostaviti Naručitelju prilikom dostave proizvoda. Lom stakla ne podliježe jamstvu.
14. Jamstvo se ne primjenjuje:
(a) na potrošne dijelove, kao što su baterije, žarulje, zaštitne folije i sl., koje su napravljene tako da se vremenom istroše, osim ako je kvar nastao zbog greške u materijalu ili izradi; (b) na estetska oštećenja uključujući, ali ne ograničavajući se na ogrebotine, manja udubljenja i sl.; (c) na štetu izazvanu slučajno, pogrešnom upotrebom, kao i štetu nastalu uslijed više sile; (d) na štetu nastalu korištenjem proizvoda izvan danih smjernica i uputa za korištenje, kao i na štetu nastalu uslijed nemarnog odnosa i neprimjerenog održavanja od strane Naručitelja;(e) na štetu nastalu uslijed neovlaštenog servisiranja (uključujući nadogradnju, proširenja, popravak, izmjenu ili preuređenje) od strane servisa za koji MiS nije dao izričiti pisani pristanak; (f) na proizvod koji je mijenjan bez pisanog odobrenja MiS-a; (g) na štetu nastalu redovnom upotrebom.
15. Jamstvo ne uključuje ugrađenu opremu koja je obuhvaćena jamstvom proizvođača (motori, senzori, samozatvarači i sl.).
16. Ukoliko se utvrdi neosnovanost poziva na jamstvo (npr. ukoliko Naručitelj nije koristio proizvod sukladno uputama o korištenju ili održavanju) ili MiS mora obaviti kakve pripremne radnje da bi izvršio pregled proizvoda (npr. čišćenje prostora u kojem se proizvod nalazi), MiS ima pravo na nadoknadu svih troškova koji mu prilikom takve intervencije nastanu, uključujući i putne troškove, kao i troškova za sve izvršene popravke, sukladno važećem cjeniku MiS-a. MiS će Naručitelja upoznati sa sadržajem navedenog cjenika (ili prema unaprijed izdanoj ponudi), a prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Naručitelj izričito pristaje za dodatna plaćanja u skladu s ovim člankom.
17. Jamstvo ne utječe na ostala prava Naručitelja koja mu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

 

XVII. Pridržaj prava vlasništva na proizvodu
1. Radi osiguranja naplate ugovorene cijene te ostalih tražbina po osnovi ugovora zajedno s pripadajućim kamatama, MiS pridržava pravo vlasništva na stvarima što ih je napravio ili popravio te na ostalim predmetima koje mu je predao Naručitelj u vezi s njegovim radom. Ukoliko bi roba za koju nije izvršena isplata u dogovorenom roku bila prodana, plaćanje se vrši isključivo MiS-u.
2. Naručitelj se obvezuje bez odlaganja izvijestiti MiS o svakoj šteti koja nastane na proizvodu, kao i o svakom postupku ovrhe, osiguranja, stečaja i sl., koji bi se trebali provesti na proizvodu ili za posljedicu mogu imati povredu prava vlasništva MiS-a, dok u suprotnom odgovara MiS-u za štetu koja nastane nepravodobnom obavijesti.
3. Ako se roba nalazi kod Naručitelja, isti od trenutka dostave robe odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe, a ukoliko robu drži na skladištu za vrijeme trajanja pridržaja prava vlasništva dužan je skladištiti ju odvojeno od ostale robe. Naručitelj je dužan vidljivo naznačiti na robi da je ista u vlasništvu prodavatelja (kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva).

 

XVIII. Ostale odredbe koje proizlaze iz ugovornog odnosa
1. Prava Naručitelja na temelju ugovora su neprenosiva.
2. Ilustracije, crteži, skice, nacrti, proračuni i drugi dokumenti sačinjeni od strane MiSa podliježu zaštiti autorskih prava. Naručitelj je dužan naknaditi eventualnu štetu ako bi ista proizašla iz povrede opisanih zaštićenih prava.
3. Autorska prava, kao i prava intelektualnog vlasništva, na robi ili uslugama MiS-a, ostaju vlasništvo MiS-a ili njegovog davatelja licence.
4. Nikakav propust ili kašnjenje MiS-a u izvršavanju prava koja mu pripadaju Ugovorom ili ovim uvjetima neće se smatrati odricanjem od tog prava.
5. Mis ima pravo, bez pisane suglasnosti Naručitelja, izvedene radove oglašavati i prezentirati u javnosti kao referencu, ali u svakom slučaju ne smije navoditi nikakve konkretne podatke o lokaciji, Naručitelju i/ili Investitoru (primjer teksta uz objavljenje materijale: „privatna vila na Jadranskoj obali”).

 

XIX. Mjesto izvršenja, podnošenje pritužbi i korespondencija
1. Uobičajeno mjesto isporuke robe i plaćanja usluga je sjedište MiS-a, ukoliko drugačije nije izričito ugovoreno.
2. Pritužbe, zahtjevi i sve obavijesti Naručitelja koje proizlaze iz ugovornog odnosa, podnose se na jedan od načina kako slijedi:
– pisanim putem poštom na adresu Zagreb, Majstorska 1E,
– u prostorijama MiS-a na adresi Zagreb, Majstorska 1E, podnošenjem pisanog prigovora,

– elektroničkom poštom putem e-mail adrese: ured@metalistaklo.hr.
3. Pritužba mora sadržavati podatke kako slijedi: 1)ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika odnosno tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba, 2)razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe, 3)dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka u pogledu koje se podnosi pritužba kao i prijedloge za izvođenje dokaza, 4)datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa. Pritužba se može podnijeti u roku od 15 dana od primitka odluke na koju se pritužba odnosi odnosno od dana kada je podnositelj pritužbe saznao razlog pritužbe. Na primljenu pritužbu, MiS je dužan odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe.
4. Sve obavijesti MiS-a i Naručitelja moraju biti u pisanom obliku. Ako drugačije nije ugovoreno, valjanom se smatra svaka pisana obavijest upućena drugoj strani putem pružatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta/prebivališta ugovorne strane.
5. Mis i Naručitelj će za potrebe izvršenja obveza preuzetih ugovorom imenovati odgovorne osobe odnosno osobe za službenu korespondenciju, dostavu i ovjeru dokumentacije, kao i način (uobičajene i službene) korespondencije. O navedenome će se ugovorne strane međusobno izvijestiti pisanim putem bez odgode po prihvatu ponude.

 

XX. Promjene na strani Naručitelja
1. U slučaju stjecanja uvjeta za pokretanje odnosno u slučaju pokretanja stečajnog/predstečajnog/likvidacijskog postupka protiv Naručitelja, uključujući i postupke temeljem Zakona o stečaju potrošača, za vrijeme trajanja ugovora, Naručitelj odnosno stečajni upravitelj odnosno likvidator obvezan je obavijestiti MiS u pisanom obliku o nastupanju takvih uvjeta odnosno o pokretanju takvog postupka bez odgode, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja prijedloga za otvaranje ovih postupaka.
2. MiS ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete u slučaju opisanim pod stavkom 1. ovog članka, kao i u slučaju pokretanja postupka radi ispitivanja uvjeta za otvaranje stečajnog/likvidacijskog/predstečajnog postupka te postupaka temeljem Zakona o stečaju potrošača, kao i u slučaju ako se protiv Naručitelja pokrene kazneni postupak.

 

XXI. Rješavanje sporova
1. Sporovi koji bi proizašli iz ovog ugovornog odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja Općih uvjeta, MiS i Naručitelj nastojat će riješiti mirnim putem.
2. Ukoliko ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove mirnim putem, nadležni sud bit će stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu materijalnog prava RH.

 

XXII. Završne odredbe
1. Opći uvjeti će se objaviti u poslovnim prostorijama MiS-a.
2. Ukoliko je jedna ili više odredaba ugovora ili ovih uvjeta ništetna, neprovediva ili postane takva, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi koje ostaju važeće, ukoliko se i bez takvih odredbi može ostvariti svrha ugovora.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01.06.2022. godine